Пълен текст на решението за присъединяване към Глобалната методистка църква

Пълен текст на решението за присъединяване към Глобалната методистка църква

Решение на Годишната конференция за България и Румъния за напускане на Обединената методистка църква

Като има предвид настоящата криза в Обединената методистка църква, Годишната конференция за България и Румъния приема следното решение:

  1. Годишната конференция за България и Румъния (Евангелска методистка епископална църква в България и съответните юридически лица в Румъния) се оттегля от Обединената методистка църква, прекъсва с нея всички връзки – юридически и други, считано от 1 май 2022 година, и става Годишна конференция на Глобалната методистка църква (Global Methodist Church) – уеслианска християнска църква, която държи на авторитета  на Писанието и се стреми да живее в покорство на Господните заповеди в съответствие със своето разбиране. От посочената дата Годишната конференция се посвещава да живее и служи в съответствие с доктриналните стандарти и правилата за организация на Глобалната методистка църква, както са изложени във Временната книга за ученията и дисциплината и Книгата за ученията и дисциплината, която ще бъде приета по-късно от Генералната конференция на Глобалната методистка църква. Настоящото решение не представлява решение по смисъла на чл. 572 от Дисциплината на Обединената методистка църква.
  2.  Годишната конференция за България и Румъния (Евангелска методистка епископална църква в България и съответните юридически лица в Румъния) ще служи под ръководството на епископ или временен председател (president pro tempore), определен от Временния ръководен съвет на Глобалната методистка църква, от момента на влизане в сила на настоящото решение. Годишната конференция поема отговорността за заплатата, социалното и здравното осигуряване и оперативните разноски на епископа или временния председател. Годишната конференция за България и Румъния се отказва от всякакви претенции към Епископския фонд на Обединената методистка църква от влизането в сила на настоящото решение.
  3. Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България и суперинтендантът на румънската част от Годишната конференция са натоварени да предприемат всички действия за прилагането на настоящото решение за напускане на Обединената методистка църква и за присъединяване към Глобалната методистка църква. Като първа крачка в това отношение Годишната конференция приема промени в Устава на Евангелска методистка епископална църква в България в съответствие със Закона за вероизповеданията и настоящото решение.
  4. Евангелска методистка епископална църква в България и съответните юридически лица в Румъния запазват цялата си собственост – движима и недвижима.
  5. След влизане в сила на настоящото решение ще се проведе закрито заседание на всички пастори, по време на което всеки един от тях ще има възможност да подпише декларация за отказ от пасторските си правомощия в Обединената методистка църква и за приемане на разпоредбите на Временната книга за ученията и дисциплината на Глобалната методистка църква, като по този начин ще заяви желанието си да получи документ за признаване на пасторското му качество в рамките на Глобалната методистка църква. Пасторите – членове на Годишната конференция, подписали такава декларация, получават правото да гласуват като такива по време на следващата сесия на Годишната конференция. При получаване на декларацията Комисията за ръкоположено служение издава удостоверение за ръкоположение, с което признава статуса на съответния пастор в Глобалната методистка църква. Пасторите, които не са подписали декларацията, няма да имат право да гласуват по време на сесиите на Годишната конференция и прекратяват участието си във всички комисии, работни групи и други органи на Годишната конференция. Същото правило се прилага и за местните пастори, които от момента на подписване на декларацията продължават своето служение в Глобалната методистка църква.
  6. Всеки пастор – член на Годишната конференция, който желае да остане част от Обединената методистка църква, може да подаде заявление за прехвърляне в някоя Годишна конференция на Обединената методистка църква в съответствие с разпоредбите на Дисциплината.
  7. Всеки мирянин – член на Годишната конференция, който желае да остане член на Обединената методистка църква, следва да се оттегли от всички комисии, работни групи и други органи на Годишната конференция след влизането в сила на настоящото решение.
  8. Всяка местна църква на Евангелска методистка епископална църква в България и на румънската част от Годишната конференция, която желае да остане част от Обединената методистка църква, може да направи това с решение, подкрепено от повече от половината присъстващи изповядващи членове на редовно свикано църковно събрание. Такова събрание може да се проведе в рамките на една календарна година след влизане в сила на настоящото решение.
  9. Годишната конференция за България и Румъния се задължава да осигури свободен достъп до информация за пасторите и местните църкви, така че те да могат да вземат свободно решението за своето бъдеще без оказване на натиск или прикриване на информация.

Изпратено до секретаря на Годишната конференция от Централното ръководство на ЕВангелска методистка епископална църква в България и от суперинтенданта на Румънската област:

пастор д-р Даниел Топалски – председател

пастор Ивайло Иванов – секретар

пастор Красимир Маджаров

Любен Попов

Мариела Михайлова – Сидерова

пастор Рареш Калугар

Решението е прието с пълно единодушие от Годишната конференция на 1 април 2022 година.