Дарът на Святия Дух

Прочит: Деяния 2:1-12

„И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Моя Отец; а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре.“
(Лука 24:49)

Мой приятел ме покани да бъда един от четиримата шафери на неговата сватба. Веднага щом пристигнах в Америка, ни заведоха в един магазин, където ни облякоха в еднакви смокинги. Въпреки дългото пътуване от Европа можех да си почина, защото не беше нужно да мисля за детайлите, свързани с ролята, която младоженецът ни беше поверил.
Исус Христос също подготви Своите ученици. Той добре знаеше невъзможността те да осъзнаят напълно как трябва да Го следват всеки ден. Той им изпрати Святия Дух, за да им дава мъдрост и сила: „ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята“ (Деяния 1:8). Апостол Петър ни казва, че Святият Дух е дар за всички нас (Деяния 2:38). Какво прекрасно обещание! Не е нужно да се притесняваме за нищо. На сватбата на моя приятел той беше приготвил всичко необходимо. Колко повече трябва да поверяваме живота си в ръцете на Бога, Който ни изпълва със Святия Дух и всеки ден ни дава сила да служим в Неговото царство!

Молитва: Боже, благодарим Ти, че винаги си с нас чрез дара на Святия Дух. Амин.

Мисъл за деня: Бог ще ми даде всичко необходимо, за да служа в Неговото царство.
Таави Холман (Естония)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ПЪТУВАТ ЗАД ГРАНИЦА.

Остави коментар

Live Reply