Търпение

Прочит: Матей 4:18-22   „Той им каза: „Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.“                                                                                                  (Матей 4:19)   В един топъл и тих следобяд миналото лято мой приятел ме учеше да ловя риба. Той ми...

Виж повече

Като дърво при потоци води

Прочит: Псалм 1:1-3; Йеремия 17:7-8   „… който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.“...

Виж повече

От рова на отчаянието

Прочит: 1 Солунци 5:16-18   „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“                                                                                  (1 Солунци 5:18)   Когато бях тийнейджърка, само в рамките на няколко седмици преживях смъртта на баща...

Виж повече

Времената

Прочит: Матей 24:32-44   „Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце.“                                                                                             (Псалм 90:12)   Всяка нова година ме кара да се замисля колко бързо преминава времето ни на тази земя...

Виж повече

Какви дни!

Прочит: Филипяни 3:12-14   „Ето, поставих пред теб отворени врати, които никой не може да затвори, понеже ако имаш само малка сила, пак си опазил Моето слово и не си се отрекъл от името Ми.“                                                                                   (Откровение...

Виж повече

Като децата

Прочит: Лука 18:15-17   „Защото всички сте Божии синове чрез вяра в Исус Христос.“                                                                                     (Галатяни 3:26)   Масата беше сервирана и всички бяхме готови за семейната празнична вечеря. Вместо просто да се...

Виж повече

Най-прекрасното място

  Прочит: Йоан 14:1-7   „В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.“ (Йоан 14:2)   Живяла съм на много места, след като с родителите и братята ми напуснахме Латвия, за да избягаме от комунистическия режим...

Виж повече

Пречупена тръстика

Прочит: Исая 42:1-9   „Пречупена тръстика няма да отреже и замъждял фитил няма да угаси; ще постави правосъдие според истината.“                                                                                             (Исая 42:3)   Всяка цивилизация е открила и развила методи за...

Виж повече

Да Го търсим

Прочит: Псалм 139:1-18   „И ще Ме потърсите, и ще Ме намерите, като Ме потърсите с цялото си сърце.“                                                                                      (Йеремия 29:13)   Спомням си как търсих Божието водителство при една възможност да започна нова...

Виж повече

Иди

Прочит: Матей 19:16-30   „Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.“                                                                                     (Матей 19:21)   От дълги години...

Виж повече

Ако имаш нужда от повече информация, обърни се към нас.

Църквата ни е отворена за всички!