Последният печели!

Прочит: Филипяни 2:1-11

 

„А по-големият между вас нека ви бъде служител. А който възвисява себе си, ще се смири; и който смири себе си, ще се възвиси.“

(Матей 23:11-12)

 

„Първият, който стигне до колата, печели!“ Моите постоянно състезаващи се две деца – едното на четири, а другото на шест – излетяха през входната врата, прекосиха двора и за секунди се настаниха в колата. Първо се чу възклицанието „Аз спечелих!“, а след това плачът на загубилия състезанието. Но веднага се постави началото на ново състезание: „Който пръв си закопчае колана, печели!“.

Един ден мъжът ми каза на децата думите на Исус: „Последните ще бъдат първи, а първите – последни“ (Матей 20:16). Оттогава техните състезания се промениха и вече печели последният, стигнал до колата и закопчал колана си. А аз трябва да чакам търпеливо, докато се приготвят за път, защото никой не иска да го направи преди другия. Това ме ядосва, но в същото време се радвам, че децата ми успявават да приложат един християнски урок, макар и твърде буквално.

Ако трябва да съм честна, не искам да съм последна. Не обичам да отпадам от нещо. Но Исус ни казва, че тези, които се смиряват, ще бъдат почетени в крайна сметка. В днешния прочит апостол Павел съветва ранните християни да мислят първо за другите и след това за себе си. Ако искам чрез живота си да се уподобявам на Христос, трябва да се откажа от своя стремеж да съм първа във всичко и също като децата си да се стремя да бъда последна, не защото се подценявам, а защото ценя високо другите.

 

Молитва: Боже, когато искаме да бъдем първи, показвай ни как смирено можем да служим на другите. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Ще се уподобяваме на Христос, ако поставяме другите на първо място.

Лайза Бартелт (Пенсилвания)

 

Да се молим за: СМИРЕНИЕ, ЗА ДА ПОСТАВЯМЕ ДРУГИТЕ НА ПЪРВО МЯСТО.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply