И те постоянстваха (Ръководни начала в живота и служението на Методистката църква в България)

И те постоянстваха (Ръководни начала в живота и служението на Методистката църква в България)

Методистката църква в България вярва и проповядва, че Бог осъществява човешкото спасение чрез въплъщението, живота, смъртта, възкресението и възнесението на нашия Господ Исус Христос. Това спасение достига до нас „чрез освещение от Духа и вяра в истината“ (2 Сол. 2:13).

 

Методистите, както и всички останали християни, са призовани да се подвизават в пътя на освещението, като постоянстват в:

 

ПОУЧЕНИЕТО НА АПОСТОЛИТЕ

Насърчаваме използването на реда на библейските прочити по време на неделното богослужение в съответствие с Common Revised Lectionary, преработен в съответствие с датата на празнуване на Възкресение Христово от Източната църква. Препоръчително е в богослужението да бъдат включени и четирите предвидени текста, които да се прочитат от предварително определени четци.

 

В местните църкви трябва да бъдат организирани библейски часове за задълбочено изучаване на Свещеното Писание.

 

Катехизисът на Глобалната методистка църква трябва да бъде подробно разясняван в серия от проповеди или по време на библейските часове. На възрастните, които се подготвят за кръщение, катехизисът следва да бъде преподаван от пастора на местната църква в рамките на специален курс за подготовка за кръщение.

 

 ОБЩЕНИЕТО

Пълноценното участие в общението е свързано с пълното включване на вярващия в живота на църковната общност чрез приемането му като църковен член. Насърчаваме правилното и задълбочено разясняване на смисъла на църковното членство, включително и на отговорността на всеки член да участва в богослужебния живот, да се включва активно в служението на църквата и да го подкрепя със своите таланти, време и материални средства.

Неделното богослужение е централното събиране на църковната общност през седмицата. То може да бъде отменено само при непреодолима пречка. Препоръчително е провеждането му преди обед, но когато това е невъзможно, допустимо е да се проведе и следобед.

 

Богослужението се състои от две основни части: слово (четене на определените библейски текстове и проповед) и трапеза (отслужване на причастие). Всяка една от тези части се въвежда и следва от молитва – за откриване на богослужението, за просветление, застъпническа, изповед на греховете, Господна молитва.

 

След богослужението е нужно да се създават условия за неформално опознаване и общуване на църковните членове и посетители.

 

Насърчаваме местните църкви да организират класни събирания, в които участниците да се насърчават да напредват в пътя на освещението и да бдят един за друг в любов. Препоръчително е всеки член на Методистката църква да участва в такова събиране веднъж в седмицата. Организирането на тези събирания трябва да има приоритет пред всякакви други събирания на местната църква, тъй като те по най-добър начин осъществяват интеграцията на църковните членове в местната църковна общност, насърчават духовното израстване и предлагат непосредствена пастирска грижа. От особено важно значение е подготовката на подходящи класни ръководители.

 

Насърчаваме пълноценното включване на хората от всички възрасти в общението на местната църква. Особено внимание трябва да се обърне внимание на работата с деца и младежи.

 

Последователно трябва да се насърчава и общението между местните църкви, както и организирането на редовни регионални (окръжни) и национални събития.

 

ПРЕЛОМЯВАНЕТО НА ХЛЯБА

Във всички методистки църкви Господната трапеза се отслужва на всяко неделно богослужение в съответствие с утвърдения богослужебен текст. Неизменна част от него е призоваването на Святия Дух (епиклезата). Допустимо е да се използват съкратени варианти на богослужебния текст, но изповедта на греховете и епиклезата никога не трябва да се пропускат.

 

Насърчава се отслужването на Господна трапеза при други църковни събрания, особено при провеждане на окръжни конференции, молитвени събирания и други.

 

МОЛИТВИТЕ

Необходимо е да се насърчава изграждането на дисциплиниран молитвен живот както на отделните църковни членове, така и на местната църква.

 

Препоръчваме използването на сутрешните молитви, публикувани в SoundCloud и Facebook. Библейските текстове, които са включени в тях, са от реда на библейските прочити за съответния ден от годината. Тези текстове, заедно с краткото размишление, могат да бъдат отправна точка за личната молитва на вярващите като подобаващо начало на деня.

 

Насърчаваме организирането на молитвени събрания (богослужения) в местните църкви, както и продължаване на традицията на националните молитвени събрания.

 

На всички членове на Методистката църква в България препоръчваме да се придържат към древната християнска практика за пост в сряда и петък, която ревностно е следвал и Джон Уесли.

 

ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА В НУЖДА

Грижата за нуждаещите се е важен елемент от служението на местната църква. Тя трябва да насочи вниманието си най-напред към онези от собствените си членове, които се намират в затруднено материално положение и не са в състояние да си помогнат сами. След това в обхвата на нейната грижа (според възможностите) следва да се включат и други нуждаещи се лица, с които църквата влиза в контакт. Дяконическата работа не трябва да се  превръща в чисто социална дейност. Нашата първостепенна задача си остава свидетелството за Евангелието с думи и дела.

 

Когато местните църкви се стремят към освещение чрез постоянство в поучението на апостолите, общението, преломяването на хляба, молитвите и грижата за нуждаещите се, техният живот се превръща в живо благовестие, което привлича тези, които се спасяват. Заедно с това непрестанно трябва да се насърчават членовете на местната църква да споделят вярата си по един адекватен и въздействащ начин.