Социални принципи (Първа част)

ПРЕДГОВОР

 

            Обединената методистка църква има дългогодишна традиция в загрижеността по отношение на социалната справедливост. Нейните членове често са заемали праволинейни становища по спорни въпроси, засягащи християнски принципи. Първите методисти изразяват своето негативно отношение към търговията с роби, контрабандата и жестокото отношение към затворниците.

През 1908 г. Методистката епископална църква (Север) приема социално кредо. През следващото десетилетие подобни формулировки са приети и от Методистка епископална църква – Юг и от Методистката протестантска църква. Евангелската обединена братска църква приема формулировка на социалните принципи през 1946 г., по време на обединяването на Обединените братя и Евангелската църква. През 1972 г., четири години след обединението от 1968 г. на Методистката църква и Евангелската обединена братска църква, Генералната конференция на Обединената методистка църква приема нова формулировка на Социалните принципи, ревизирана през 1976 г. (и при всяка следваща Генерална конференция).

            Социалните принципи представляват молитвен и задълбочен опит от страна на Генералната конференция да говори за човешките въпроси в съвременния свят въз основа на стабилни библейски и богословски разбирания, демонстрирани в историята от традициите на Обединената методистка църква. Те са призив към вярност. Тяхното предназначение е да напътстват и убеждават в най-добрия пророчески дух. Но те не са църковен закон. Социалните принципи са призив към всички членове на Обединената методистка църква да се включат в молитвен, образован диалог на вяра и практика. (Виж ¶ 509.)

 

 

ПРЕАМБЮЛ

 

            Ние, хората, наречени обединени методисти, тържествено потвърждаваме своята вяра в Бога, нашия Творец и Отец, в Исус Христос, нашия Спасител, и в Святия Дух, нашия Водител и Пазител.

            Ние признаваме своята пълна зависимост от Бога при раждането, в живота, в смъртта и във вечния живот. Сигурни в Божията любов, ние потвърждаваме, че животът е добър, и изповядваме многобройните си грехове спрямо Божията воля за нас, така както я откриваме в Исус Христос. Не винаги сме били верни управители на всичко, което Бог Творец ни е поверил. Били сме неохотни последователи на Исус Христос в мисията Му да доведе всички хора в едно общество на любов. Въпреки че сме били призовани от Святия Дух да бъдем нови създания в Христа, ние сме се противопоставяли на последвалия призив да станем Божии люде в поведението си един към друг и спрямо земята, на която живеем.

            Изпълнени с благодарност за Божията прощаваща любов, в която живеем и според която биваме съдени, и потвърждавайки вярата си в неизмеримата ценност на всеки индивид, ние подновяваме обета си да станем верни свидетели на благовестието не само до краищата на земята, но и в дълбините на нашия общ живот и дейност.

 

 

¶ 160. I. ПРИРОДНИЯТ  СВЯТ

 

            Цялото творение е Господно и ние носим отговорност за начина, по който го използваме и по който злоупотребяваме с него. Водата, въздухът, почвата, минералите, енергийните ресурси, животинският свят и пространството трябва да бъдат ценени и съхранявани, защото са Божие творение, а не само защото са полезни за човешкото битие. Бог ни е дал да управляваме творението. Трябва да поемем задълженията си на управители, като проявяваме любяща грижа и уважение. Икономическите, политическите, социалните и технологичните постижения са довели до увеличаването на броя на хората, удължили са продължителността на човешкия живот и са го обогатили. Тези постижения обаче са довели до обезлесяването на цели райони, до драматичното изчезване на много животински и растителни видове, до огромни човешки страдания, свръхнаселеност, както и до злоупотребата и свръхконсумацията на природни и необновими ресурси, особено от страна на индустриализираните общества. Този продължаващ начин на действие поставя на карта природното наследство, което Бог е поверил на всички поколения. Ето защо нека признаем отговорността на Църквата и нейните членове да поставят на челно място по приоритет промени в икономическия, политическия, социалния и технологичния начин на живот, за да подкрепят един екологично по-справедлив и устойчив свят, който да доведе до много по-качествен живот за цялото Божие творение.

            А) Вода, въздух, почва, минерали, растения. Ние поддържаме и насърчаваме социалната политика, която служи за намаляване и контрол на създаването на индустриални продукти и отпадъци, улеснява безопасната обработка и изхвърляне на токсични и ядрени отпадъци и пристъпва към тяхното елиминиране, насърчава редуцирането на градските отпадъци, осигурява тяхното подходящо рециклиране и изхвърляне и помага за изчистването на замърсените въздух, вода и почва. Призоваваме за съхраняването на девствените гори и други незаменими природни богатства, както и за съхраняването на застрашените от изчезване растителни видове. Подкрепяме мерките, предназначени за поддържането и възстановяването на природните екосистеми. Поддържаме политиката, която разработва алтернативи на химикалите за отглеждането, обработката и съхраняването на храните и сериозно насърчаваме да се изследва пълноценно тяхното въздействие върху Божието творение, преди те да бъдат използвани. Насърчаваме постигането на международни договорености по отношение на справедливото използване на световните ресурси в полза на човечеството, като се запазва целостта на земята.

            Б) Използване на енергийните ресурси. Потвърждавайки унаследената ценност на природните творения, ние подкрепяме и насърчаваме социалната политика, която е насочена към разумното и ограничено трансформиране на част от природния свят в енергия за консумация от хората и която преодолява приоритета или елиминира произвеждащите енергия технологии, заплашващи здравето, безопасността и дори съществуването на настоящото и бъдещото творение (човешко и природно). Освен това ние изцяло насърчаваме съхраняването на енергия и разумното разработване на всички енергийни ресурси, като наблягаме особено на разработването на възобновими енергийни източници, за да се утвърди “добротата на земята”.

            В) Животинският свят. Подкрепяме наредбите, които защитават живота и здравето на животните, включително и тези, които осигуряват хуманното отношение към домашните любимци и всички други домашни животни, използваните в изследователските лаборатории животни, както и безболезненото умъртвяване на предназначените за храна животни, риба и птици. Насърчаваме съхраняването на всички животински видове, включително и тези, застрашени от изчезване.

            Г) Космос. Вселената, известна и неизвестна, е творение на Бога и й се полага уважението, което сме призовани да показваме към земята.

            Д) Наука и техника. Признаваме науката като законно тълкувание на Божия природен свят. Потвърждаваме валидността на научните твърдения, описващи природата, въпреки че се противопоставяме на това науката да прави авторитетни изявления по богословски въпроси. Признаваме техниката като законосъобразно използване на Божия природен свят, когато тази употреба повишава качеството на човешкия живот и позволява на всички Божии чада да разработят дадения им от Бога творчески потенциал, без да нарушават нашите етически убеждения относно взаимоотношението на човечеството с природния свят.

            Обаче, признавайки важната роля на науката и техниката, ние вярваме също така, че богословските разбирания за човешката опитност са от съществена важност за цялостното разбиране на мястото на човечеството във вселената. Науката и техниката по-скоро се допълват, отколкото да са взаимно несъвместими. Ето защо насърчаваме диалога между научните и техническите общности и търсим такъв вид участие, което би позволило на човечеството да поддържа живота на земята и по Божията благодат да повиши качеството на съвместния ни живот.

            Е) Безопасност на храната. Подкрепяме политиката, която предпазва хранителните запаси и осигурява правото на обществеността да знае състава на консумираните от нея храни. Призоваваме към строги проверки и щателен контрол върху биологичната безопасност на всички храни, предназначени за консумация от страна на хората. Настояваме за независимо тестване на химическите остатъци в храните и изтеглянето от пазара на храни, замърсени в опасни количества с пестициди, хербициди или фунгициди (химикали за унищожаване на гъбички); медицински остатъци от животински антибиотици, стероиди или хормони; замърсявания, пренесени по въздух, от почвата или водата, причинени от изгорели растения или друг вид индустриални операции. Призоваваме за използването на ясни етикети на всички преработени или видоизменени храни, като се провежда тестване за безопасност преди попадането на храните на пазара. Противопоставяме се на принизяването на стандартите за органичните храни. Призоваваме към такава политика, която да насърчава и подкрепя постепенното преминаване към устойчиво и органично земеделие.

Превод: п-р Маргарита Тодорова