На 30 май 2020 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България в следния състав: суперинтендант Даниел Топалски – председател, п-р Ивайло Иванов – секретар, пастор Михаил Стефанов, Любен Попов.

І. След като взе предвид епидемичната обстановка в страната и предписаните от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за закритите обществени места, към които се отнасят и молитвените домове, Централното ръководство взе решение за възобновяване на публичните богослужения от 7 юни, Петдесетница.

Местните църкви трябва да прилагат следните противоепидемични мерки:
1. Спазване на дистанция най-малко 1,5 м. между участниците в богослуженията;
2. Осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на църковните сгради;
3. Създаване на организация на входа с цел спазване на дистанция и носене на предпазна маска;
4. Всички посетители на църковните сгради са длъжни да носят защитна предпазна маска за еднократна или многократна употреба. Не се допускат посетители без предпазни маски.
5. Не се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, хрема и други);
6. Поставяне на видно място на информационни табели за задължителното спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитна маска при посещението на църковната сграда.
7. След приключване на богослуженията не се допуска струпване на хора в богослужебните помещения или фоайетата на църковните сгради. Извършва се задължителна дезинфекция на помещенията и всички критични точки в тях (всички повърхности, свързани с поток от хора, както и често докосваните повърхности). Необходимо е да се избере дезинфектант с вирусоцидно действие, който постига ефективност при кратко време за въздействие (до 15 минути).
8. Когато големината на богослужебната зала не позволява в богослужението да участват всички желаещи, местната църква трябва да осигури провеждането на повече от едно богослужение или да организира такова на открито, ако условията допускат това. В този случай пасторите на местните църкви уведомяват пастора, ръководещ църковния окръг, и суперинтенданта за новата организация на богослуженията.
9. Ако местните църкви не могат да осигурят възобновяване на богослуженията от 7 юни при спазване на мерките по т. 1-7, богослуженията се възобновяват, когато църквата е в състояние да организира тяхното прилагане. В този случай пасторът на местната църква трябва да уведоми суперинтенданта за датата на възобновяване на богослуженията.

ІІ. Не се възобновяват до ново решение на Централното ръководство всички останали събирания в църковните сгради – молитвени събирания, библейски часове, неделни училища, женски събирания и малки групи. При възможност те да се провеждат онлайн.

Решението на Централното ръководство да бъде доведено до знанието на всички пастори и местни църкви. Контролът за прилагане на предвидените противоепидемични мерки се възлага на суперинтенданта и пасторите, ръководещи църковните окръзи.Цитати:


Последни новини

Епископ Болетер на осемдесет години

04.05.2021

Централната конференция горещо те поздравява, скъпи епископ Хайнрих, за твоя осемдесети рожден ден, който ще празнуваш на 13 май. Преди шестдесет години ти започна служението си в Методистката църква като млад стажант и кандидат за пасторско служение. Ти беше свидетел на обединяването, което създаде Обединената методистка църква, и скоро стана член на новосъздадения Генерален съвет […]

Прочети повече

Новини, От Европа