Възобновяване на богослуженията от 7 юни, Петдесетница

На 30 май 2020 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България в следния състав: суперинтендант Даниел Топалски – председател, п-р Ивайло Иванов – секретар, пастор Михаил Стефанов, Любен Попов.

І. След като взе предвид епидемичната обстановка в страната и предписаните от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за закритите обществени места, към които се отнасят и молитвените домове, Централното ръководство взе решение за възобновяване на публичните богослужения от 7 юни, Петдесетница.

Местните църкви трябва да прилагат следните противоепидемични мерки:
1. Спазване на дистанция най-малко 1,5 м. между участниците в богослуженията;
2. Осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на църковните сгради;
3. Създаване на организация на входа с цел спазване на дистанция и носене на предпазна маска;
4. Всички посетители на църковните сгради са длъжни да носят защитна предпазна маска за еднократна или многократна употреба. Не се допускат посетители без предпазни маски.
5. Не се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, хрема и други);
6. Поставяне на видно място на информационни табели за задължителното спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитна маска при посещението на църковната сграда.
7. След приключване на богослуженията не се допуска струпване на хора в богослужебните помещения или фоайетата на църковните сгради. Извършва се задължителна дезинфекция на помещенията и всички критични точки в тях (всички повърхности, свързани с поток от хора, както и често докосваните повърхности). Необходимо е да се избере дезинфектант с вирусоцидно действие, който постига ефективност при кратко време за въздействие (до 15 минути).
8. Когато големината на богослужебната зала не позволява в богослужението да участват всички желаещи, местната църква трябва да осигури провеждането на повече от едно богослужение или да организира такова на открито, ако условията допускат това. В този случай пасторите на местните църкви уведомяват пастора, ръководещ църковния окръг, и суперинтенданта за новата организация на богослуженията.
9. Ако местните църкви не могат да осигурят възобновяване на богослуженията от 7 юни при спазване на мерките по т. 1-7, богослуженията се възобновяват, когато църквата е в състояние да организира тяхното прилагане. В този случай пасторът на местната църква трябва да уведоми суперинтенданта за датата на възобновяване на богослуженията.

ІІ. Не се възобновяват до ново решение на Централното ръководство всички останали събирания в църковните сгради – молитвени събирания, библейски часове, неделни училища, женски събирания и малки групи. При възможност те да се провеждат онлайн.

Решението на Централното ръководство да бъде доведено до знанието на всички пастори и местни църкви. Контролът за прилагане на предвидените противоепидемични мерки се възлага на суперинтенданта и пасторите, ръководещи църковните окръзи.