Ново решение на Централното ръководство

На 28 ноември 2020 г. от 10.00 ч. се проведе заседание на Централното ръководство на Евангелска методистка епископална църква в България в следния състав: суперинтендант Даниел Топалски – председател, п-р Ивайло Иванов – секретар, пастор Красимир Маджаров, д-р Мариела Михайлова, Любен Попов.

 

След като взе предвид епидемичната обстановка в страната и предписаните от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки за закритите обществени места, към които се отнасят и молитвените домове, Централното ръководство взе следното решение:

 

  1. Преустановяват се до края на 2020 г. всички допълнителни присъствени събирания (библейски часове, молитвени събирания, женски събирания и неделни училища) извън редовните неделни богослужения и празничните рождествени богослужения.
  2. В местните църкви, в които не може да се осигури спазване на дистанция от най-малко 1,5 м. между участниците в богослуженията, се организират две или повече богослужения с по-малко участници. Ако това не е възможно, присъствените богослужения в тези църкви се преустановяват до 22 декември 2020 г. включително. Ръководителите на църковните окръзи трябва да организират провеждането на присъствени празнични рождествени богослужения в тези църкви при спазване на всички противоепидемични мерки.
  3. При провеждане на неделните и празничните богослужения строго да се спазват всички предписани противоепидемични мерки за закрити пространства: осигуряване на дезинфектант на входа, носене на защитна предпазна маска за еднократна или многократна употреба, спазване на дистанция най-малко 1,5 м. между участниците, недопускане на участници с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, хрема и други), недопускане на струпване на хора в помещенията и фоайетата след приключване на богослуженията, задължителна дезинфекция на помещенията и всички критични точки в тях (всички повърхности, свързани с поток от хора, както и често докосваните повърхности).
  4. Ако пасторът на църквата бъде заразен, църковното настоятелство трябва незабавно да уведоми суперинтенданта, за да се предприемат действия за организиране на богослужебния живот до завръщането на пастора на работа. В този случай всички контактни лица от първи ред трябва да преустановят посещението си на богослуженията до изтичане на срока на карантината.
  5. Призоваваме всички членове и посетители на нашите църкви да проявят отговорност и да не посещават богослуженията, ако имат прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, хрема и други) или принадлежат към високорискови групи с придружаващи заболявания. Строго да се спазват предписаните мерки за карантина на всички болни и контактни от първи ред лица.
  6. По възможност местните църкви да организират предаване на богослуженията си онлайн или да записват и публикуват проповедите в официалния YouTube канал на Евангелска методистка епископална църква в България и Facebook страниците на местните църкви.
  7. Контролът за спазване на настоящото решение се възлага на ръководителите на църковни окръзи и на всички пастори, отговорни за провеждането на богослуженията. Всички санкции при неспазване на мерките ще се поемат от нарушителите и съответните лица, отговорни за осъществяването на контрола.

 

Църковното ръководство призовава всички пастори и църковни членове да действат отговорно и дисциплинирано, водени от грижата за опазване на собственото си здраве и здравето на останалите участници.

 

суперинтендант Даниел Топалски – председател

пастор Ивайло Иванов – секретар