ДЕН ПЕТИ (22 януари)

СИЛАТА: Да разчупим хляба за пътуването!

Деяния 27:33-36
А на съмване Павел канеше всички да похапнат, като казваше: Днес е четиринадесетият ден, откакто чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нищо. Затова ви моля да похапнете, защото това ще спомогне за вашето избавление; понеже на никого от вас нито косъм от главата няма да падне. И като каза това, взе хляб, благодари на Бога пред всички и разчупи, и започна да яде. От това всички се ободриха и ядоха и те.

Псалм 77

Марк 6:30-44

Размишление
Приканвайки всички спътници на кораба да вземат нещо за ядене, Павел ги призовава да възвърнат силите си за предизвикателствата, които ги очакват. Това хапване от хляба бележи промяната в поведението на спътниците на кораба, които спират да се отчайват и възвръщат силите си. По същия начин Евхаристията, или Господната трапеза, ни храни и ни подкрепя за пътя, който ни очаква, като се фокусираме отново върху живота в Бог. Разчупването на хляба, което е в сърцето на живота и молитвата на християнската общност, ни укрепва за християнската служба, към която сме призвани. Ние копнеем за деня, в който всички християни ще споделят Господната трапеза на една и съща маса и ще възвръщат силите си, разчупвайки един и същ хляб и пиейки от една и съща чаша.

 

Молитва
Боже на любовта, Твоят Син Исус Христос разчупи хляба и пи от една и съща чаша със Своите приятели в навечерието на Своето страдание. Дай ни да израснем заедно в по-тясно общение. По примера на апостол Павел и първите християни, дай ни сили да градим мостове на състрадание, солидарност и хармония. Чрез силата на Святия Дух Те молим в името на Твоя Син, Който се пожертва, за да имаме ние живот. Амин.