ДЕН СЕДМИ (24 януари)

ОБРЪЩАНЕ: Да променим сърцата и умовете си!

 

Деяния 28:3-6
И когато Павел натрупа един куп храсти и ги сложи на огъня, една отровна змия излезе поради топлината и се впи в ръката му. А туземците, които видяха как змията висеше на ръката му, си говореха: Без съмнение този човек е убиец; затова, ако и да се е избавил от морето, пак божественото правосъдие не го оставя да живее. Но той тръсна змията в огъня и не почувства никакво зло. А те очакваха, че ще отече или внезапно ще падне мъртъв; но като чакаха много време и виждаха, че не му се случва нищо лошо, промениха мнението си и казваха, че е бог.

 

Псалм 119:137-144
Матей 18:1-6

 

Размишление
Местните жители разбират, че зле са преценили Павел, който не е престъпник, и променят мнението си за него. Изключителният епизод за усойницата променя тяхното виждане, подготвяйки ги да приемат вестта за Христос чрез Павел. В своето търсене на единство и помирение понякога сме призвани да преразгледаме начина, по който възприемаме другите традиции и култури. Това изисква непрекъснато обръщане към Христос от страна на нашите църкви, които така да се научат да не виждат в другия само заплаха. По този начин негативното ни виждане за другия се разсейва и ние напредваме към единство.

 

Молитва
Боже Всемогъщи, обръщаме се към теб с разкаяни сърца. В искреното ни търсене на Твоята истина очисти ни от несправедливите мнения за другите и дай да израснат нашите църкви в общение. Помогни ни да се отървем от своите страхове, за да се разбираме по-добре едни други и по-добре да разбираме пришълците, които са сред нас. Молим Те в името на Този, Който е праведник, Твоя възлюбен Син Исус Христос. Амин.