Световната неделя на причастието в Плевен

Автор: Владимир Железов

 

На 6 октомври в Плевен, в рамките на Световната неделя на причастието, която традиционно се празнува от много протестантски църкви, в това число и методистката, се състоя общо богослужение с празнуване на св. причастие, в което взеха участие методистките църкви от градовете Севлиево, Ловеч, Плевен и Свищов.

 

Богослужението започна с поздрав на п-р Владимир Блажев (Плевен) от името на домакините и молитва за Божието благословение за събранието. П-р Маргарита Тодорова (Севлиево) направи обръщение към децата, в което те, както и възрастните, които присъстваха, осъзнаха своята важна роля и място в църквата. Дори само един, и то най-малкият от нас да липсва, църквата не е същата, както хлябът не е същият, когато от него е отчупено и най-малкото парченце.

 

След прочита от Евангелието п-р Венцислав Андреев (Ловеч) призова всички християни към смирение, а п-р Владимир Железов (Свищов) в своята проповед върху текста от книгата на пророк Йеремия 2:4-13 акцентира върху нуждата да препосветим живота си на Господ Исус Христос. Църквата понякога се оказва заблудена да мисли, че имайки правилната доктрина, има Бога и забравя, че Бог не може да се научи от книга, а трябва да бъде опитан, преживян, опознат лично. Тъй като Бог е изворът на живота, човек оживява истински едва когато изостави своите идоли, предаде Му мъртвата си, отделена от Него душа и приеме чрез вяра в Исус безценната благодат на Святия Дух.

 

В методистката традиция св. причастие (или евхаристия) заема централно място в богослужението. Празнуването му осмисля и изпълва със съдържание самото ни разбиране за църквата. Тя не е просто сбор от индивидуалности, а общност от изкупени, оправдани и осветени с кръвта на Исус Христос човеци, чието духовно единство става явно при празнуването на Господнята трапеза, в която всички ние, „макар и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, защото всички в единия хляб участваме”. В духа на това разбиране всички вярващи приемат даровете на причастието с ясното съзнание, че се съединяват със самия Христос и един с друг като Църква, Тяло Христово.

 

Идеята за Световната неделя на причастието (World Communion Sunday) възниква в презвитерианската църква “Шейдисайд” (Shadyside Presbyterian Church) през 1933 г. Този християнски празник първоначално се празнува само в Американската презвитерианска църква. През 1936 г. Световната неделя на причастието за пръв път се празнува в презвитерианските църкви в Америка и отвъд океана.

 

Само няколко години по-късно идеята за този световен ден на християнското единство излиза извън рамките на Презвитерианската църква. Чрез отдела по евангелизиране на Федералния съвет на църквите (организацията, която предшества Световния съвет на църквите), ръководен тогава от Джеси Морен Бадер, празникът намира световно разпространение.

 

 

Снимки: Георги Енчев